Добавил: |
Обновление: |

Объединение Номада рекомендует ознакомиться с новым отчётом "Системное исключение а интеграция. Ситуация румыньских цыганов живущих во Вроцлаве". В отчёте представлено дискриминирующие механизмы системного, общественного и культурного исключения, а также примеру нарушений прав человека. В нём были также обсуждены причины этих явлений. Представлено также действия властей, общественных учреждений, организаций и граждан в "кризисных ситуациях". Отчёт подытоживает также три года работы объединения с общественностью румыньских цыганов.

Stanowi on podsumowanie zgromadzonych przez nas informacji oraz ich analizę, a także płynące z nich wnioski i rekomendacje. Raport został przygotowany w celu przedstawienia sytuacji grupy ludzi, romskich migrantów z Rumunii, których skrajnie trudna sytuacja ekonomiczna zmusiła do opuszczenia swojego kraju i osiedlenia się w Polsce.

Отчёт подытоживает собранную нами информацию и её анализ, а также итоги и рекомендации. Документ был подготовлен, чтобы представить ситуацию группы людей, цыганов-мигрантов из Румыни, которых сложная экономическая ситуация заставила покинуть страну и поселиться в Польше. 

[Отчёт на issuu.com]

[Отчёт в формате PDF]


Номада описывает как специфику группы, так и общественно-прововую реальность, в которой ей пришлось жить. Основная информация на эту тему нашлась в изданной нами в ноябре 2013 года брошюре, которую рекомендуем как вступление к отчёту.

[Отчёт "Общественность румыньских цыганов во Вроцлаве - ноябрь 2013"]

Фото. (в начале статьи, в показе слайдов): Катажина Павлик / NOITA

Прокомментировать

Новости
Архив

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.