Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

W Lublinie można podróżować autobusami bądź trolejbusami.

Rodzaje i zasady korzystania z biletów

Przewozy osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie są odpłatne i odbywają się na podstawie:

1) biletów jednoprzejazdowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania; nieokazanie biletu jednorazowego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

2) biletów jednoprzejazdowych sprzedawanych w karnecie pięcioprzejazdowym – przez które należy rozumieć bilety, które po oderwaniu z karnetu pojedynczego egzemplarza wzdłuż zaznaczonej perforacji i skasowaniu go uprawniają do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu; nieokazanie takiego biletu podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

3) biletów czasowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, bilet czasowy bez względu na określony na nim czas, w pojeździe w którym został skasowany, jest ważny na całej długości trasy, tj. do przystanku końcowego; nieokazanie biletu czasowego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

4) biletów okresowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na liniach na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu; bilety okresowe występują jako:

bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie

bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba; nieokazanie biletu na okaziciela podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

bilety rodzinne – przez które należy rozumieć bilety dla rodzin wielodzietnych mieszkających stale w Lublinie pod wspólnym adresem, posiadających minimum czworo dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 25 lat, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Z biletu może korzystać każdy członek rodziny, którego dane widnieją na bilecie, pojedynczo lub wspólnie z uprawnionymi osobami. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej przysługuje jeden egzemplarz biletu rodzinnego. Bilet jest ważny przez 12 kolejnych pełnych miesięcy, należy go nabyć w przedsprzedaży, bądź w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego okres ważności biletu

5) biletów specjalnych w Strefie Płatnego Parkowania - przez które należy rozumieć bilety jednoprzejazdowe uprawniające do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, na obszarze i ulicach określonych uchwałą nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Bilet specjalny w Strefie Płatnego Parkowania uprawnia wyłącznie do jednokrotnego przejazdu w dni robocze pojazdem, którego trasa przebiega w obrębie granic Strefy Płatnego Parkowania, począwszy od pierwszego przystanku w granicy tej strefy do pierwszego przystanku po wyjeździe z tej strefy. Bilet specjalny w Strefie Płatnego Parkowania nie uprawnia do przejazdu w komunikacji nocnej oraz do przesiadania się do innego pojazdu. Przejazdy w wymienionej strefie mogą odbywać się również na podstawie innych biletów, o których mowa w uchwale.

PKT

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH
PODSTAWA UPRAWNIENIA/DOK. POŚWIADCZAJĄCE  UPRAWNIENIA

1
Posłowie na Sejm i Senatorowie
Legitymacja Posła, Senatora

2
Inwalidzi wojenni, wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej  służby  wojskowej  oraz inwalidzi  będący ofiarami represji  okresu wojennego i powojennego
Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej - wystawione przez organ rentowy

3
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli "całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji"
Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja  osoby represjonowanej - okazana przez inwalidę

4
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą
Uczeń;
Legitymacja przedszkolna MENiS - II/181/2;
Legitymacja szkolna MENiS-II/182/2;
Legitymacja szkolna ART-II/293/3
Opiekun - zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002

PKT

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW  ULGOWYCH
PODSTAWA UPRAWNIENIA/DOK. POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIA

1
Studenci* polskich szkół wyższych
Ważna legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą

2
Kombatanci
Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka

3
Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Zaświadczenie lub legitymacja wydane przez organy administracji państwowej
student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 18k i 5 (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
 
Bilet Elektroniczny

Karta Biletu Elektronicznego to nowoczesny i wielofunkcyjny nośnik Elektronicznych Biletów Okresowych komunikacji miejskiej w Lublinie. W listopadzie 2008 r. zastąpiła dotychczasowe tradycyjne papierowe bilety okresowe.

Karta ma formę i wielkość zwykłej plastikowej karty bankomatowej i jest kartą zbliżeniową, bezstykową. Dla użytkownika to przede wszystkim korzyści:

  • łatwe i szybkie kodowanie biletu
  • bezpieczeństwo transakcji
  • powszechna dostępność punktów sprzedaży Elektronicznych Biletów Okresowych
  • nowoczesność i wielofunkcyjność Karty
  • trwałość Karty
  • łatwość i wygoda w posługiwaniu się Kartą
  • możliwość odtworzenia zakodowanego na Karcie Elektronicznego Biletu Okresowego w przypadku zgubienia lub kradzieży Karty.

Źródło: www.mpk.lublin.pl 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.