Jak wygląda proces zmiany urzędu skarbowego?

Jak wygląda proces zmiany urzędu skarbowego?

Jak zmienić urząd skarbowy? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, dlatego spieszymy z pomocą. Jeśli przedsiębiorca lub osoba fizyczna zmienia miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, może być konieczna zmiana urzędu skarbowego. Aby dokonać zmiany urzędu skarbowego, należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego w dotychczasowym urzędzie skarbowym. Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące nowego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzasadnienie zmiany urzędu skarbowego.

W tym artykule znajdziesz informacje na temat:

  • Charakterystyki urzędu skarbowego
  • Procesu zmiany urzędu skarbowego
  • Właściwego urzędu skarbowego 

Zobacz także: Jak rozliczyć PIT? – praktyczny poradnik

Czym jest urząd skarbowy?

Urząd Skarbowy (US) jest odpowiedzialny za pobieranie i rozliczanie podatków, cła i innych opłat, które wpływają do budżetu państwa. Aby określić właściwość miejscową urzędu skarbowego, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej KAS. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania należy wypełnić wniosek o zmianę urzędu skarbowego, który składa się do właściwego urzędu skarbowego. Zmianę urzędu skarbowego przeprowadzają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, lecz w przypadku przedsiębiorców czynność ta musi zostać zrealizowana zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Jaki urząd skarbowy jest właściwy?

Zgodnie z art. 45 ust. 1b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla osoby fizycznej określana jest na podstawie miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba fizyczna faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu, a nie miejsce zameldowania.

Oznacza to, że osoba fizyczna składająca zeznanie podatkowe powinna złożyć je w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego lub jeśli jej zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla jej ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Warto zaznaczyć, że istnieją wyjątki od tej zasady, np. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w różnych miejscach na terenie Polski, wtedy właściwość urzędu skarbowego zależy od miejsca prowadzenia działalności.

Jak zmienić urząd skarbowy?

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może zgłosić zmianę urzędu skarbowego poprzez złożenie formularza ZAP-3 z zaktualizowanymi danymi adresowymi. Formularz ten jest przeznaczony dla osób, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, nie opłacają składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nie prowadzą działalności gospodarczej i posiadają numer PESEL.

Formularz ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku wysyłki elektronicznej konieczne jest dodanie odręcznego lub elektronicznego podpisu. Dzięki temu można uniknąć konieczności osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym, co dla niektórych osób może być bardzo wygodne. Warto jednak pamiętać, że formularz ten musi być złożony w ciągu 7 dni od momentu zmiany miejsca zamieszkania.

Przedsiębiorcy powinni zaktualizować formularz CEIDG-1 w ciągu siedmiu dni od zmiany miejsca siedziby firmy. W przypadku podatników VAT dodatkowo należy zaktualizować formularz VAT-R, wpisując nowy urząd skarbowy. Natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny dokonać zgłoszenia zmiany siedziby poprzez złożenie dokumentu NIP-8 do urzędu miasta lub gminy właściwego dla nowej siedziby. Dokument ten powinien zostać złożony w terminie 7 dni od zmiany siedziby spółki. Wszystkie te czynności można dokonać osobiście, przez internet za pośrednictwem ePUAP lub wysyłając dokumenty pocztą.

Podsumowanie

Zmiana urzędu skarbowego jest konieczna dla osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy zmieniają miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego w dotychczasowym urzędzie skarbowym. Pamiętaj, aby zachować wymagane terminy! Dzięki temu unikniesz problemów. 

Redakcja info-migrator.pl

Zespół profesjonalistów, którzy doskonale rozumieją dynamicznie zmieniający się świat. Codziennie inspirujemy naszych czytelników do rozwijania swoich biznesów i finansów. Odpowiadamy na pytania związane z Internetem i pracą. Tworzymy artykuły i poradniki pełne sprawdzonych treści.