Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Prawo do świadczeń rodzinnych przyznane zostało tylko niektórym grupom cudzoziemców zamieszkujących wraz z rodziną na terytorium Polski. Spośród cudzoziemców pochodzących spoza państw członkowskich Unii Europejskiej, prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

1. Jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym (listę takich umów można znaleźć na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego)

2. Cudzoziemcom zamieszkującym wraz z członkami rodzin na terytorium Polski na podstawie:
• zezwolenia na pobyt stały
• zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy o cudzoziemcach)
• zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz zamiarem wykonywania w Polsce pracy lub prowadzenia tu działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce, bądź wykazaniem innych okoliczności uzasadniających zamieszkiwanie w Polsce (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach)

3. Cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z członkami rodzin w związku z:

• z uzyskaniem statusu uchodźcy
• przyznaniem ochrony uzupełniającej

4. Osobom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, przebywających w Polsce w związku z podjęciem studiów oraz wykonujących pracę na podstawie wizy. Adnotację „dostęp do rynku pracy” zamieszcza się na kartach pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (informację na temat cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę znajdziesz w zakładce „Praca”).

Jeżeli należysz do jednej z wymienionych powyżej grup cudzoziemców, masz prawo ubiegać się dla Twojej rodziny o pomoc ze strony państwa. Informacje na temat form tej pomocy oraz warunków, jakie należy spełnić, by otrzymać określone świadczenie, a także zasad postępowania w tych sprawach znajdziesz w zakładce „Świadczenia rodzinne”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych