Dodał: |
Oceń: 0 0

Ewidencja ludności polega na rejestracji pewnych danych, które identyfikują tożsamość oraz status osób fizycznych. Omawiana ustawa określa m.in. zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Polsce, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w PESEL (Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności) oraz tryb nadawania tego numeru, a także zasady wykonywania obowiązku meldunkowego.

Do ustawy o ewidencji ludności powinien zajrzeć cudzoziemiec, który chciałby się dowiedzieć, czy jego podstawa pobytu w Polsce klasyfikuje go do grupy osób, których dane są automatycznie gromadzone w rejestrze PESEL, a jeżeli nie, to czy istnieje możliwość uzyskania numeru PESEL na wniosek. Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta została w art. 7 ustawy. Ponadto, ustawa wyjaśni nam jaki organ jest właściwy do nadania numeru PESEL, a jaki do przyjęcia wniosku o jego nadanie oraz jak wygląda tryb postępowania w tych sprawach (art. 16 – 18).

Z rozdziałem V (art. 40 – 44) powinny się zapoznać osoby, które są zainteresowane kwestiami związanymi z wykonywaniem obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców. Rozdział ten zawiera informacje na temat tego, czym jest pobyt czasowy a czym pobyt stały, kiedy powstaje obowiązek meldunkowy cudzoziemca i jak można go dopełnić, a także jakie dokumenty są wymagane do zameldowania, na jak długo i na jakiej podstawie można się zameldować pod określonym adresem. Rozdział ten reguluje obowiązek meldunkowy zarówno obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, jak i migrantów pochodzących spoza Unii.

Warto również zajrzeć do art. 59 ustawy o ewidencji ludności, który przewiduje karę grzywny za niedopełnienie przez migranta spoza Unii ciążącego na nim obowiązku meldunkowego. Mimo że w praktyce nie słyszy się o nakładaniu grzywny na cudzoziemców, którzy nie posiadają meldunku w Polsce, to warto wiedzieć, że możliwość taka istnieje.