Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest jednym ze sposobów dołączenia do grona obywateli polskich – obok nabycia z mocy prawa, nadania przez Prezydenta i uznania za obywatela polskiego.

Obywatelstwo polskie przywraca się cudzoziemcowi, który je utracił przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie poprzednio obowiązujących ustaw o obywatelstwie polskim. Ustawa określa przypadki, w których nie przywraca się obywatelstwa polskiego. Dotyczy to cudzoziemca, który:

 • dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r.;
 • przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników;
 • działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka;

Obywatelstwa polskiego nie przywraca się także wtedy, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca składany na formularzu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku osoby zamieszkującej poza Polską, wniosek składa się za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek taki zawiera:

 • dane cudzoziemca;
 • adres zamieszkania;
 • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty;
 • adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski przed utratą obywatelstwa polskiego;
 • życiorys.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
 • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
 • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
 • fotografię osoby objętej wnioskiem.

Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Przed wydaniem decyzji minister zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz czy cudzoziemiec nie działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka. Minister może także zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o treści posiadanych dokumentów dotyczących osoby ubiegającej się o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz o ich udostępnienie.

Jeżeli w trakcie postępowania organ poweźmie wątpliwość, czy nie posiadamy już obywatelstwa polskiego, przekazuje nasz wniosek do wojewody w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Jeżeli okaże się, że mamy obywatelstwo polskie, wojewoda wyda decyzję o potwierdzeniu posiadania przez nas obywatelstwa polskiego, a wnioskowi o przywrócenie obywatelstwa polskiego nie nadaje się dalszego biegu.

Postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego kończy się wydaniem decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Sprawa toczy się w trybie przepisów postępowania administracyjnego. (aby dowiedzieć się jakie masz prawa i obowiązki w tym postępowaniu, zajrzyj do zakładki 'Postępowanie administracyjne')

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.