Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Do najważniejszych uprawnień cudzoziemców będących małżonkami obywateli polskich w sferze prawa administracyjnego należą:

  • prawo wykonywania pracy bez zezwolenia – pod warunkiem posiadania zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z zawarciem związku małżeńskiego (informacje na ten temat znajdują się w zakładce 'Legalizacja pobytu');
  • prawo prowadzenia działalności w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich – pod warunkiem posiadania zezwolenia na pobyt czasowy i pozostawania w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski (informacje na ten temat znajdują się w zakładce 'Legalizacja pobytu');
  • prawo uzyskania zezwolenia na pobyt stały (warunki uzyskania prawa stałego pobytu przedstawione zostały w zakładce 'Legalizacja pobytu');
  • możliwość ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego (więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce 'Uznanie za obywatela');

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.
4.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.