Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 1

Małżeństwo z obywatelem polskim stanowi jedną z okoliczności uzasadniających ubieganie się o zezwolenie na pobyt w Polsce na czas oznaczony, przy czym już na wstępie zaznaczyć należy, że chodzi o małżeństwa uznane w świetle prawa, a nie o związki wyznaniowe. Osoby, które pozostają w małżeństwie wyznaniowym również mają możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce, ale będzie to inna podstawa prawna i w związku z tym będą musieli spełnić inne wymagania.

Małżonek obywatela polskiego ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy nie musi spełniać warunków dotyczących źródła dochodu, czy ubezpieczenia zdrowotnego. Powinien jedynie wykazać okoliczności, na które się powołuje we wniosku, czyli załączyć akt ślubu oraz kopię dowodu osobistego małżonka.

W trakcie postępowania wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia sprawa, czyli wyłącznie po to, by zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce. W tym celu małżonkowie zapraszani są do urzędu na przesłuchanie, w trakcie którego pytani są o różne fakty z ich życia małżeńskiego. Wojewoda może również przesłuchiwać świadków, np. kogoś z naszej rodziny, czy świadków ceremonii ślubnej. Dodatkowo może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. O „fikcyjności” małżeństwa w świetle przepisów świadczyć może okoliczność, że:

  • jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynikało to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub danej grupie społecznej;
  • małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa;
  • małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego;
  • małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa;
  • małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
  • małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących;
  • jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne małżeństwa.

Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata. Warto pamiętać, że zezwolenie takie może uzyskać osoba, która przebywa w Polsce bez dokumentów pobytowych, tj. nielegalnie. Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy osoba bez uregulowanego pobytu może uzyskać decyzję pozytywną.

Procedura toczy się w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Aby dowiedzieć się jakie prawa i obowiązki masz w trakcie tej procedury, zajrzyj do zakładki 'Postępowanie administracyjne').

Warto również wiedzieć, że cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku:

  • rozwodu lub separacji cudzoziemca, gdy przemawia za tym jego ważny interes, albo
  • owdowienia cudzoziemca.

Zezwolenie takie można uzyskać tylko jeden raz. Udziela się go na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.