Dodał: |
Aktualizacja: |

 

Przestępstwem podlegającym karze jest przemoc, groźba, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej wobec innych ludzi z powodu ich przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości. Mogą to być np. rasistowskie obelgi, grożenie pobiciem, zniszczenie cudzej własności, ale też np. oplucie. Jeśli jesteśmy świadkami albo ofiarami takich zachowań, powinniśmy bezwzględnie zgłosić je na policję lub do prokuratury. Warto, aby pokrzywdzony składając zawiadomienie o przestępstwie o podłożu rasistowskim, poinformował o sprawie jedną z instytucji zajmujących się tą tematyką (np. w Warszawie to Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita czy Stowarzyszenie Nigdy Więcej).


Procedura w sprawie każdego typu przestępstwa jest podobna. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć ustnie lub pisemnie (organy ścigania nie mogą odmówić jego przyjęcia). Jeżeli osoba pokrzywdzona nie zna języka polskiego, organ ścigania ma obowiązek zapewnić tłumacza. Jeśli chcemy złożyć zawiadomienie, warto spróbować znaleźć i przedstawić w zawiadomieniu świadków przestępstwa. Warto poprosić ich o dane kontaktowe, tak aby później mogli zeznawać w naszej sprawie. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia prokuratura lub policja mają obowiązek wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. O wszczęciu, odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa powinna zostać zawiadomiona w ciągu 6 tygodni zarówno osoba, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jak i osoba pokrzywdzona przez przestępstwo. Jeśli nie otrzymamy takiego powiadomienia, wówczas możemy wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, do którego złożono zawiadomienie.

Kontakty do poszczególnych organizacji oferujących pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia można znaleźć na poszczególnych stronach lokalnych serwisu: Warszawa, Lublin, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Łódź