Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

System polityczny Polski określa się jako demokrację parlamentarną. Podstawowy akt prawny to Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Władza zorganizowana jest według zasady trójpodziału.

  • Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament, który tworzą Sejm (I, niższa izba złożona z 460 posłów - www.sejm.gov.pl) oraz Senat (II, wyższa izba, składająca się ze 100 senatorów - www.senat.gov.pl). Obecnie większość w parlamencie posiada Prawo i Sprawiedliwość, ponadto wymagany próg wyborczy w ostatnich wyborach osiągnęły: Platforma Obywatelska, Kukiz' 15, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe. Kadencja parlamentu trwa 4 lata, najbliższe wybory odbędą się w 2019 r.
  • Władzę wykonawczą sprawują prezydent oraz Rada Ministrów (rząd). Obecnie stanowisko prezydenta Polski piastuje Andrzej Duda; funkcję premiera pełni natomiast Beata Szydło. Więcej informacji na temat działalności prezydenta i rządu znajduje się na oficjalnych stronach internetowych: www.prezydent.pl oraz www.premier.gov.pl.
  • Władza sądownicza spoczywa w rękach niezależnych i niezawisłych sądów.


Polska jest członkiem wielu organizacji o charakterze międzynarodowym, w tym:

  • ONZ (od 1945 r.)
  • NATO (od 1999 r.)
  • UE (od 2004 r., dołączenie do strefy Schengen – 2007 r.)

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.