Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Poznając przeszłe dzieje danego kraju czy społeczeństwa, można lepiej rozumieć procesy, które zachodzą w nim obecnie. Znajomość historii niesie ze sobą rozeznanie kontekstu, który znacznie ułatwia odnalezienie się w realiach danego kraju. Nie sposób jednak opisać bogatą historię Polski w sposób krótki i zrozumiały, a jednocześnie daleki od uproszczeń. Chcąc trochę bardziej zgłębić dzieje Polski, warto zajrzeć na oficjalny portal promocyjny Polski, gdzie w przystępny sposób zostały opisane etapy dziejów Polski od średniowiecza aż do czasów współczesnych (link).

Poniżej zamieszczony został spis najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Oczywiście zbiór ten jest pewnym wyborem i może podlegać dyskusji. Kluczem doboru dat były wydarzenia, które funkcjonują w świadomości narodowej Polaków i wokół których skupia się narodowa pamięć. Zapoznając się z poniższym zbiorem, należy pamiętać, że historię tworzą procesy, a konkretne daty mają charakter symboliczny i są ich znamiennymi (najczęściej początkowymi lub wieńczącymi) elementami.

966 - chrzest Polski, włączenie ziem polskich w krąg chrześcijańskiej kultury Europy, symboliczne zwieńczenie procesu łączenia ziem polskich przez władcę Mieszka I

1000 – zjazd gnieźnieński, legitymizacja powstania państwa polskiego, kontynuacja chrystianizacji ziem polskich

1025 – koronacja Bolesława Chrobrego – I króla Polski

1138 – początek rozbicia dzielnicowego Polski i okresu osłabienia państwa

1226 – sprowadzenie Zakonu Krzyżackiego na tereny Polski, początki konfliktu

1320 – koronacja Władysława Łokietka, zwieńczenie procesu złączania ziem polskich przez tego władcę, koniec rozbicia dzielnicowego

1364 – zjazd władców środkowoeuropejskich w Krakowie oraz utworzenie Akademii Krakowskiej – I uczelni wyżej w Polsce; rozwój kraju

1385 – unia polsko-litewska w Krewie, związanie dwóch państw osobą władcy

1410 – zwycięska bitwa z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem

1414 – tryumf polskiej myśli politycznej podczas soboru w Konstancji

1525 – Hołd Pruski – hołd lenny złożony królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu przez mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna – zakończenie wojen z Krzyżakami

1569 – unia polsko-litewska w Lublinie, początek realnego związku dwóch państw pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów

1573 – konfederacja warszawska – uchwalenie przez obywateli I na świecie aktu prawnego gwarantującego tolerancję religijną

1655 – potop szwedzki (najazd wojsk szwedzkich na Polskę) i obrona Częstochowy

1683 – wiktoria wiedeńska, pokonanie wojsk tureckich pod Wiedniem przez zjednoczone armie pod dowództwem Króla Jana III Sobieskiego

1772 – 1795 – rozbiory Polski, mocarstwa ościenne włączają części Polski w swoje granice, Polska znika z map Europy na 123 lata

1791 – uchwalenie Konstytucji 3-go maja

Koniec XVII/XIX w. – Polska pod zaborami, próby odzyskania niezależności na drodze powstań narodowowyzwoleńczych

1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli, przekazanie władzy wojskowej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, początek II Rzeczpospolitej Polskiej

1920 – zwycięska bitwa warszawska, tzw. „Cud nad Wisłą” – pokonanie wojsk bolszewickich planujących ekspansję na całą Europę

1939 – wybuch II wojny światowej, atak wojsk III Rzeszy oraz Związku Radzieckiego na Polskę, okupacja ziem polskich

1940 – zbrodnia katyńska

1944 – powstanie warszawskie

1945 – koniec II wojny światowej, zmiana granic Polski, początek zależności od komunistycznego ZSRR, okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) jako państwa przynależącego do bloku komunistycznego po wschodniej stronie żelaznej kurtyny

1978 – Polak papieżem

1989 – upadek komunizmu w Polsce, obrady okrągłego stołu, I wolne wybory

1997 – uchwalenie Konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej

1999 – przystąpienie do NATO

2004 – przystąpienie do Unii Europejskiej

Alternatywne sposoby prezentacji polskiej historii opracowane zostały przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (krótkometrażowy film animowany Tomasza Bagińskiego zaprezentowany na EXPO 2010 (link). Tego typu środki mogą się okazać atrakcyjne zwłaszcza dla osób już częściowo zorientowanych w dziejach Polski. 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.