Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Szacunki na temat populacji Polski oscylują wokół liczby przekraczającej 38 milionów. Gęstość zaludnienia wynosi 123 os./km2. Prawie 52% populacji stanowią kobiety, ponad 48% to mężczyźni. Średnia długość życia Polaków wzrasta (obecnie wynosi ok. 77 lat, 73 dla mężczyzn i 81 dla kobiet), ale Polska stoi w obliczu ujemnego przyrostu naturalnego, związanego z małą liczbą narodzin.

Około 60% ludności Polski zamieszkuje miasta, pozostałe 40% - tereny wiejskie. 17% społeczeństwa polskiego posiada wykształcenie wyższe, 29%  - średnie, a zasadnicze zawodowe prawie 22%.

Polska jest krajem monokulturowym – cudzoziemcy stanowią tu mniej niż 1% mieszkańców. Taki udział obcokrajowców w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców należy do najniższych w Europie. Zagraniczni migranci najczęściej osiedlają się w większych ośrodkach miejskich i tam ich obecność jest bardziej widoczna. Jednolitą jest również polska struktura przynależności narodowo-etnicznej. Prawie 95% ludności identyfikuje się wyłącznie z polską tożsamością narodową. Wśród najważniejszych identyfikacji etnicznych należy wymienić śląską, kaszubską, romską i łemkowską. Najliczniejsze mniejszości narodowe w Polsce stanowią mniejszość niemiecka, ukraińska i białoruska.

Choć do Polski przybywa stosunkowo niewielka liczba zagranicznych migrantów, to jej obywatele często decydują się na życie w innych państwach.  Szacuje się, że około 2 milionów Polaków mieszka stale poza granicami kraju. Świadczy to o tym, że wciąż Polska jest krajem raczej emigracyjnym, niż imigracyjnym. Tendencja ta jednak stopniowo ulega zmianie.

Dominującym wyznaniem w Polsce jest katolicyzm – ok. 94% społeczeństwa deklaruje przynależność do Kościoła Katolickiego. 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.