Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur

Ogłoszenie : FUNDACJA OCALENIE POSZUKUJE PRAWNIKA/CZKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM – WARSZAWA

16 września 2016 | piątek | g. 20:02

Ogłoszenia - ogólne / Warszawa

Fundacja Ocalenie poszukuje od dwóch do trzech osób  chętnych do podjęcia współpracy jako  prawnik/czka w zespole  Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie w ramach projektu „CPC 2.0”

 Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poradnictwo prawne dla uchodźców i imigrantów.
Zakres obowiązków:
•    dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i dodatkowe dyżury w innych lokalizacjach (wymiar godzinowy od 10 – 30 godzin tygodniowo),
•    poradnictwo stacjonarne,
•    przygotowywanie pism, odwołań od decyzji itp. dla odbiorców pomocy,
•    wsparcie w procedurach sądowych i administracyjnych dla odbiorców pomocy,
•    udział w comiesięcznych zebraniach, szkoleniach i superwizjach zespołu.
Wymagania obowiązkowe:
•    dyplomu ukończenia studiów prawniczych ukończonych w Polsce/nostryfikowanym,
•    bardzo dobra znajomości języka polskiego,
•    dobrej znajomość języka rosyjskiego,
•    znajomość przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce,
•    dyspozycyjność w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo (preferowane minimum 20 godzin tygodniowo) w ramach minimalnie dwóch dyżurów po 5 godzin w godzinach 8 – 19.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
•    znajomości języka angielskiego,
•    znajomość innych języków obcych,
•    znajomość sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce,
•    doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.
Praca od sierpnia lub września 2016 r (do ustalenia).
Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):
•    CV prosimy przesyłać do dnia 26 września 2016 r. na adres: praca@ocalenie.org.pl ,
•    w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „prawnik/czka – Warszawa”
•    w treści wiadomości e-mail prosimy zawrzeć następujące oświadczenia:
o    „Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.”
o    „Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Fundację „Ocalenie” w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
•    w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto w trzech wariantach:
o    1) współpraca w wymiarze 10 godzin tygodniowo,
o    2) współpraca w wymiarze 20 godzin tygodniowo,
o    3) współpraca w wymiarze 30 godzin tygodniowo,
Procedura wyboru ofert:
•    nadesłane oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów ogłoszenia (wymagania obowiązkowe),
•    oferty spełniające wymagania obowiązkowe zostaną ocenione pod kątem wymagań dodatkowych oraz oczekiwań finansowych podanych przez oferentów,
•    oferty przekraczające możliwości budżetowe Fundacji wynikające z realizowanego projektu mogą być odrzucane bez podejmowania negocjacji cenowych,
•    oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
•    w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,
•    skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
•    Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.
Projekt „CPC 2.0” jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Liczba godzin oraz wartość zamówienia może zostać zwiększona o 50%.
Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.

źródło: Fundacja Ocalenie

 

Skomentuj

Ogłoszenia
Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.