Dodał: |
Oceń: 0 0

Zgodnie z postanowieniami konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., nie można wydalić uchodźcy legalnie przebywającego na terytorium państwa będącego stroną konwencji z innych powodów niż bezpieczeństwo państwowe lub porządek publiczny.

Ponadto konwencja stanowi, że nie można wydalać uchodźców do państw, w których ich życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne, przy czym z dobrodziejstwa tej regulacji nie może skorzystać uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego bezpieczeństwu państwa, w którym się znajduje, lub który został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie i stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego państwa.

Powyższe regulacje zostały przeniesione na grunt ustawy o cudzoziemcach, która wyłącza możliwość wydania wobec uchodźcy decyzji o zobowiązaniu do powrotu z innych powodów niż te, które zostały wskazane powyżej.

Warto w tym miejscu dodać, że postępowanie w przedmiocie zobowiązania do powrotu toczy się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Aby poznać zasady tego postępowania zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w zakładce „Postępowanie administracyjne”.

 

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.