Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Prawo do świadczeń rodzinnych przyznane zostało tylko niektórym grupom cudzoziemców zamieszkujących wraz z rodziną na terytorium Polski. Spośród cudzoziemców pochodzących spoza państw członkowskich Unii Europejskiej, prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

1. Jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym (listę takich umów można znaleźć na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego)

2. Cudzoziemcom zamieszkującym wraz z członkami rodzin na terytorium Polski na podstawie:
• zezwolenia na pobyt stały
• zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy o cudzoziemcach)
• zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz zamiarem wykonywania w Polsce pracy lub prowadzenia tu działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce, bądź wykazaniem innych okoliczności uzasadniających zamieszkiwanie w Polsce (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach)

3. Cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z członkami rodzin w związku z:

• z uzyskaniem statusu uchodźcy
• przyznaniem ochrony uzupełniającej

4. Osobom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, przebywających w Polsce w związku z podjęciem studiów oraz wykonujących pracę na podstawie wizy. Adnotację „dostęp do rynku pracy” zamieszcza się na kartach pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (informację na temat cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę znajdziesz w zakładce „Praca”).

Jeżeli należysz do jednej z wymienionych powyżej grup cudzoziemców, masz prawo ubiegać się dla Twojej rodziny o pomoc ze strony państwa. Informacje na temat form tej pomocy oraz warunków, jakie należy spełnić, by otrzymać określone świadczenie, a także zasad postępowania w tych sprawach znajdziesz w zakładce „Świadczenia rodzinne”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.