Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

W Polsce działa niemal 500 uczelni akademickich. Wśród nich można wyróżnić uczelnie publiczne/państwowe, prywatne oraz kościelne (te ostatnie mogą być finansowane na zasadach uczelni publicznej lub niepublicznej). Na uczelniach państwowych studia dzienne (tzw. stacjonarne) są nieodpłatne, natomiast studia wieczorowe i zaoczne (tzw. niestacjonarne) podlegają opłacie. Wszystkie typy studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne) na uczelniach prywatnych są odpłatne. Podobnie jest w przypadku studiów prowadzonych w językach innych niż polski - są one płatne niezależnie od typu uczelni, na której się odbywają.

Na polskich uczelniach obowiązuje trzystopniowy system studiów, wprowadzony po przyjęciu w kraju założeń Procesu Bolońskiego. Zgodnie z nim studia można podzielić na następujące stopnie/etapy:

  • Studia I stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie (kończące się uzyskaniem stopnia licencjata lub inżyniera), trwające 6 lub 7 semestrów, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie.
  • Studia II stopnia - studia magisterskie (kończące się uzyskaniem tytułu magistra), trwające 3 lub 4 semestry, przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie.
  • Studia III stopnia - studia doktoranckie (prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora), na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie nauki i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.
  • Niektóre programy studiów są prowadzone wyłącznie w trybie jednolitym - są to kierunki artystyczne takie jak: aktorstwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, kierunki medyczne takie jak: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja oraz analityka medyczna; kierunki prawne takie jak: prawo oraz prawo kanoniczne, ponadto psychologia, weterynaria, a także konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
  • Jako studia jednolite magisterskie mogą (ale nie muszą) być prowadzone następujące kierunki: grafika, malarstwo, rzeźba, reżyseria, jak również teologia (zwłaszcza specjalność kapłańska).
  • Studia podyplomowe – jest to inna forma kształcenia akademickiego, którą mogą podjąć posiadacze dyplomu ukończenia studiów przynajmniej I stopnia. W przeciwieństwie do studiów I i II nie kończy się uzyskaniem dyplomu, ale świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia tego rodzaju są zazwyczaj odpłatne i odbywają się w trybie zaocznym bądź wieczorowym.

Wszyscy cudzoziemcy mogą studiować na polskich uczelniach wyższych. Zasady przyjmowania na studia oraz opłaty za studia zależą jednak od statusu prawnego cudzoziemca w Polsce.

DOKUMENTY

Cudzoziemcy chcący podjąć studia na polskich uczelniach muszą legitymować się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem - opatrzonym „apostille” - odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany. Oznacza to, że jeśli np. obywatel Chorwacji chce podjąć studia I stopnia w Polsce, powinien posiadać świadectwo dojrzałości uprawniające go do podjęcia studiów I stopnia w Chorwacji. Obcokrajowcy posiadający takie dokumenty mogą być przyjmowani na studia na innych zasadach rekrutacyjnych niż obywatele polscy.
 
JĘZYK

Studia na polskich uczelniach odbywają się w większości w języku polskim. Zagraniczni kandydaci na studia nie znający tego języka mogą uczestniczyć w 9-miesięcznym kursie przygotowującym do podjęcia studiów. Tego typu zajęcia organizowane są na niektórych uczelniach w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Katowicach.

Więcej informacji na temat studiowania cudzoziemców w Polsce można uzyskać:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa
tel.: (22) 826 74 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www: www.buwiwm.edu.pl 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.