Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniony do wykonywania pracy na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ma on zatem nieskrępowany dostęp do polskiego rynku pracy.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony jest także członek rodziny uchodźcy, który posiada zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w celu połączenia się z rodziną, udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zostały także zwolnione osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy oraz małżonkowie, w imieniu których został złożony wniosek o nadanie takiego statusu. Warunkiem umożliwiającym podjęcie pracy bez zezwolenia jest jednak posiadanie zaświadczenia wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, stwierdzającego, że niewydanie decyzji pierwszej instancji w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie leży po stronie osoby wnioskującej o nadanie statusu uchodźcy oraz legitymowanie się ważnym tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca.


Podstawa prawna:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.