Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

PESEL jest to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który jak sama nazwa wskazuje, służy celom ewidencyjnym.

W dniu 1 marca 2015 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie nadawania numeru PESEL. Dotychczas najczęściej spotykanym sposobem uzyskania PESEL przez cudzoziemców było zameldowanie się na okres powyżej 3 miesięcy. Numer PESEL był wówczas nadawany automatycznie. Bez znaczenia była przy tym podstawa pobytu cudzoziemca w Polsce, tj. nie ważne było czy przebywał na wizie, zezwoleniu na pobyt czasowy, czy posiadał jedną z form bezterminowego pobytu.

W chwili obecnej w rejestrze PESEL gromadzone są – poza danymi dotyczącymi obywateli polskich – dane cudzoziemców, którzy zamieszkują w Polsce w związku z:

  • uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
  • uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny wymienionych powyżej osób,
  • udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
  • udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • uzyskaniem statusu uchodźcy oraz członków ich rodziny,
  • uzyskaniem ochrony uzupełniającej oraz członków ich rodziny,
  • uzyskaniem azylu,
  • uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,
  • uzyskaniem ochrony czasowej,
  • uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Cudzoziemcowi, który posiada jedną ze wskazanych podstaw pobytowych nadaje się numer PESEL (wydaje go minister właściwy do spraw informatyzacji).  O nadanie numeru PESEL do ministra występuje organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy.

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane innych osób niż wymienione powyżej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów zobowiązani są oni do posiadania numeru PESEL. PESEL nadaje się wówczas na wniosek, w którym należy wskazać przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

A zatem, jeżeli posiadamy jedną z form bezterminowego pobytu, numer PESEL zostanie nam nadany z urzędu. Jeżeli przebywamy w Polsce na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, czy w ruchu bezwizowym, musimy wystąpić o nadanie nam numeru PESEL. Wymogiem jest jednak wskazanie konkretnego przepisu prawa, który nakłada na nas obowiązek posiadania PESEL.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Skomentuj

Where do I have to apply, or what is the process is to get a PESEL number?

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.