Dodał: |
Oceń: 0 0

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania lub utraty, a także wskazuje organy orzekające w tych sprawach. Z ustawą powinien zapoznać się każdy cudzoziemiec, który chce w przyszłości dołączyć do grona obywateli polskich. Znajomość omawianej regulacji pozwoli na świadome podjęcie decyzji dotyczącej trybu, w którym – w konkretnej sytuacji – najkorzystniej będzie ubiegać się o nabycie polskiego obywatelstwa.

Z przepisów ogólnych ustawy dowiemy się, przykładowo, że polskie obywatelstwo możemy nabyć z mocy prawa, przez nadanie, uznanie za obywatela polskiego lub przywrócenie obywatelstwa polskiego (art. 4). Natomiast w dalszych częściach ustawy w sposób kompleksowy uregulowane zostały warunki i tryb uzyskania obywatelstwa w każdej z wymienionych form. Warto również pamiętać o regulacji art. 7, z którego wynika, że nadanie obywatelstwa rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletnie dziecko pozostającego pod ich władzą rodzicielską, a gdy dotyczy to jednego z rodziców, wówczas do nabycia lub utraty przez dziecko obywatelstwa polskiego wymagana będzie zgoda drugiego rodzica, chyba że nie posiada on władzy rodzicielskiej.

Osoby chcące poznać warunki nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa powinny zapoznać się z rozdziałem II ustawy (art. 14 – 17), natomiast wszystkich, którzy rozważają ubieganie się o obywatelstwo przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, odsyłamy do rozdziału III (art. 18 – 29). W rozdziale tym uregulowane zostały wymogi dotyczące dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego oraz właściwość organu, do jakiego należy złożyć wniosek, a ponadto kwestie związane z przebiegiem procedury weryfikacji dokumentów przed przekazaniem ich do Kancelarii Prezydenta. Dowiemy się także w jakiej formie Prezydent podejmuje rozstrzygnięcie i jak zostaniemy o nim poinformowani.

Rozdział IV (art. 30 – 37) poświęcony został instytucji uznania za obywatela polskiego. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje na temat warunków stawianych osobom ubiegającym się o obywatelstwo polskie w tym trybie (art. 30), właściwości organów podejmujących rozstrzygnięcia w tych sprawach, wymogów dotyczących dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku oraz przebiegu procedury administracyjnej w przedmiocie uznania za obywatela polskiego. Poznamy także przypadki, w których odmawia się uznania za obywatela polskiego (art. 31).

Cudzoziemcy, którzy posiadali obywatelstwo polskie, ale je utracili, powinni zapoznać się z regulacjami rozdziału V (art. 38 – 45). Rozdział ten określa sytuacje, w których przywraca się obywatelstwo polskie oraz te, w których następuje odmowa przywrócenia polskiego obywatelstwa. Analogicznie jak we wcześniejszych rozdziałach, znajdziemy tu informację na temat właściwości organów, wymaganych dokumentów oraz przebiegu procedury.