Dodał: |
Oceń: 0 0

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania lub utraty, a także wskazuje organy orzekające w tych sprawach. Z ustawą powinien zapoznać się każdy cudzoziemiec, który chce w przyszłości dołączyć do grona obywateli polskich. Znajomość omawianej regulacji pozwoli na świadome podjęcie decyzji dotyczącej trybu, w którym – w konkretnej sytuacji – najkorzystniej będzie ubiegać się o nabycie polskiego obywatelstwa.

Z przepisów ogólnych ustawy dowiemy się, przykładowo, że polskie obywatelstwo możemy nabyć z mocy prawa, przez nadanie, uznanie za obywatela polskiego lub przywrócenie obywatelstwa polskiego (art. 4). Natomiast w dalszych częściach ustawy w sposób kompleksowy uregulowane zostały warunki i tryb uzyskania obywatelstwa w każdej z wymienionych form. Warto również pamiętać o regulacji art. 7, z którego wynika, że nadanie obywatelstwa rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletnie dziecko pozostającego pod ich władzą rodzicielską, a gdy dotyczy to jednego z rodziców, wówczas do nabycia lub utraty przez dziecko obywatelstwa polskiego wymagana będzie zgoda drugiego rodzica, chyba że nie posiada on władzy rodzicielskiej.

Osoby chcące poznać warunki nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa powinny zapoznać się z rozdziałem II ustawy (art. 14 – 17), natomiast wszystkich, którzy rozważają ubieganie się o obywatelstwo przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, odsyłamy do rozdziału III (art. 18 – 29). W rozdziale tym uregulowane zostały wymogi dotyczące dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego oraz właściwość organu, do jakiego należy złożyć wniosek, a ponadto kwestie związane z przebiegiem procedury weryfikacji dokumentów przed przekazaniem ich do Kancelarii Prezydenta. Dowiemy się także w jakiej formie Prezydent podejmuje rozstrzygnięcie i jak zostaniemy o nim poinformowani.

Rozdział IV (art. 30 – 37) poświęcony został instytucji uznania za obywatela polskiego. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje na temat warunków stawianych osobom ubiegającym się o obywatelstwo polskie w tym trybie (art. 30), właściwości organów podejmujących rozstrzygnięcia w tych sprawach, wymogów dotyczących dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku oraz przebiegu procedury administracyjnej w przedmiocie uznania za obywatela polskiego. Poznamy także przypadki, w których odmawia się uznania za obywatela polskiego (art. 31).

Cudzoziemcy, którzy posiadali obywatelstwo polskie, ale je utracili, powinni zapoznać się z regulacjami rozdziału V (art. 38 – 45). Rozdział ten określa sytuacje, w których przywraca się obywatelstwo polskie oraz te, w których następuje odmowa przywrócenia polskiego obywatelstwa. Analogicznie jak we wcześniejszych rozdziałach, znajdziemy tu informację na temat właściwości organów, wymaganych dokumentów oraz przebiegu procedury.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.