Dodał: |
Oceń: 0 0

Z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” powinien się zapoznać każdy cudzoziemiec, który zamierza podjąć studia w Polsce – zarówno studia pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia (tj. tzw. studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie), jak i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Wyjątkowo istotne wydają się regulacje zawarte w art. 43 ustawy, który wskazuje jakie grupy cudzoziemców mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a także na jakiej podstawie i w jaki sposób mogą studiować w Polsce pozostali cudzoziemcy.

Warto również zorientować się jak w Polsce wygląda organizacja studiów, w tym przede wszystkim, w jakim trybie można studiować (art. 163) i ile czasu trwają studia (art. 166), jak przebiega proces rekrutacji (art. 169), czy w jaki sposób można uznać zajęcia zaliczone na innej uczelni (art. 165).

Rozdział II działu IV ustawy określa prawa i obowiązki studenta. Wśród nich można, przykładowo, wymienić prawo do studiowania według indywidualnego planu studiów (art. 171 ust. 2), prawo do korzystania z urlopu od zajęć na uczelni (art. 172), prawo ubiegania się o pomoc materialną w postaci np. stypendium socjalnego (art. 179) lub stypendium rektora dla najlepszych studentów (art. 181), czy pomoc w formie zakwaterowania w domu studenckim lub wyżywienia w stołówce studenckiej (art. 173 ust. 2). Należy również pamiętać o prawie studentów do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej, które gwarantuje art. 188 ustawy.

Wśród obowiązków ciążących na studentach ustawa wymienia, przykładowo, uczestniczenie w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów, zdawanie egzaminów, odbywanie praktyk i wypełnianie innych wymogów przewidzianych w planie studiów, a także przestrzeganie przepisów obowiązujących w uczelni (art. 189 ust. 2). Każdy student powinien także wiedzieć, w jakich przypadkach może zostać skreślony z listy studentów. Informacji na ten temat dostarcza art. 190 ustawy.

Studenci legitymujący się dyplomami potwierdzającymi ukończenie studiów wyższych za granicą powinni się koniecznie zapoznać z regulacją art. 191a ustawy, który wskazuje jakie uprawnienia w Polsce nadają takie dyplomy i jakie wykształcenie potwierdzają, a także jakie kroki należy podjąć w przypadku wątpliwości odnośnie zagranicznego dyplomu lub statusu uczelni zagranicznej, która go wydała. Ponadto, powołany artykuł przewiduje możliwość uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych lub tytułu zawodowego uzyskanego za granicą za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy – w drodze nostryfikacji.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz rozporządzenia z dnia 29 lipca 2015 r., zmieniającego wymienione powyżej rozporządzenie, w których można znaleźć szczegółowe warunki stawiane przed cudzoziemcami chcącymi podjąć lub kontynuować studia w Polsce.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.