Dodał: |
Oceń: 0 0

Aktem stanu cywilnego jest wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie wraz z późniejszymi wpisami, które wpływają na treść lub ważność takiego aktu. Wpisów, o których mowa dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego, prowadzonym na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa ta ma zastosowanie również do cudzoziemców, przy czym zawiera kilka postanowień, które odnoszą się wyłącznie do nich.

Osoby, które chciałyby się dowiedzieć jaki organ jest właściwy do rejestracji określonego zdarzenia, powinny zapoznać się z art. 13 ustawy. Właściwość kierownika urzędu stanu cywilnego uregulowana została bowiem odmiennie dla urodzenia, małżeństwa i zgonu. Warto również poznać regulację art. 17, gdyż umożliwia on dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu, jeżeli osobisty udział w tej czynności w urzędzie nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody.

Cudzoziemcy powinni się zapoznać z postanowieniami art. 29 ustawy, który określa kwestię pisowni imion i nazwisk cudzoziemców. Zgodnie z powołaną regulacją, dane te ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, natomiast nazwiska i imiona rodziców dziecka oraz nazwisko dziecka cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców.

Warto również poznać wymogi dotyczące tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Zgodnie z ustawą, dokumenty takie powinny być przedkładane razem z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń przysięgłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź przez konsula. Wynika to z art. 31 ustawy, który wskazuje ponadto, w jaki sposób może zostać przetłumaczony dokument zagraniczny w przypadku braku w Polsce tłumacza przysięgłego języka, w którym został on sporządzony.

Ważną regulację dla osób, które nie władają językiem polskim, zawiera art. 32 ustawy, który przewiduje, że jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami uczestniczącymi w czynności zgłoszenia urodzenia lub zgonu, to zapewnia on udział w tych czynnościach biegłych tłumaczy. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku małżeństwa, kiedy to na osobach zamierzających zawrzeć związek małżeński ciąży obowiązek zapewnienia we własnym zakresie udziału tłumacza, jeżeli nie mówią oni po polsku albo gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Cudzoziemcy zamierzający wstąpić w związek małżeński powinni zapoznać się z regulacją art. 79, który określa dokumenty wymagane do zawarcia ślubu oraz procedurę postępowania w przypadku, gdy uzyskanie przez cudzoziemca dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem kraju pochodzenia może zawrzeć małżeństwo, napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Warto pamiętać o tych regulacjach.

Ponadto, cudzoziemcy, którzy chcą się dowiedzieć jakie zagraniczne dokumenty można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz jak wygląda procedura wpisu, powinni zajrzeć do art. 104 – 107 ustawy.

Ustawa o aktach stanu cywilnego wprowadziła ważną zmianę do przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, a mianowicie wprowadziła przepis, który pozwoli uniknąć pojawiających się dotychczas rozbieżności w pisowni imion i nazwisk cudzoziemców zawartej w akcie stanu cywilnego i w paszporcie. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz przekłada te dane na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów, dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony dokument.

Jeżeli w Twoich dokumentach (paszporcie i np. akcie urodzenia) istnieją rozbieżności w pisowni imion i nazwisk, możesz wystąpić o ich sprostowanie. Uprawnienie takie przyznaje art. 138 ust. 4 ustawy. Dane te mogą zostać sprostowane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a akty stanu cywilnego dzieci cudzoziemców – na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców.

 

Skomentuj

Poprawka do ostatniego akapitu - chodzi o art. 134 ust. 4, a nie art. 138 ust. 4

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.