Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

1.MASZ PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

To znaczy, że masz prawo do:

 • do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • świadczeń opieki zdrowotnej, na takim samym poziomie jak każda inna osoba,
 • natychmiastowego otrzymania pomocy medycznej, bez skierowania, w stanie nagłym – jeśli jest zagrożone Twoje zdrowie lub życie,
 • lekarz może odmówić zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna to za bezzasadne. W takiej sytuacji Twoje żądanie oraz odmowa lekarza powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej, do której masz dostęp. Dotyczy to również świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną.

2.MASZ PRAWO DO WYCZERPUJACEJ I ZROZUMIAŁEJ INFROMACJI O TWOIM STANIE ZDROWIA

Oznacza to, że:

 • jeżeli ukończyłeś 16 lat, masz prawo uzyskać od lekarza przystępną informację o Twoim stanie zdrowia, i metodach diagnostycznych i leczenia,
 • lekarz powinien Ci dokładnie wyjaśnić, na czym będą polegały przeprowadzane zabiegi i badania oraz w jakim celu będziesz przyjmował dany lek,
 • jeśli za dane świadczenie musiałbyś częściowo lub w całości zapłacić, lekarz powinien to wyraźnie zaznaczyć,
 • przysługuje Ci również prawo do uzyskania od pielęgniarki lub położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich (położniczych),
 • możesz pytać o wszystko, co Cię niepokoi oraz do momentu, aż przekazywana informacja będzie dla Ciebie zrozumiała.

Pamiętaj, że Ty decydujesz, komu i jakie informacje o Twoim zdrowiu mogą być przekazywane. Możesz wyrazić zgodę na udzielanie tych informacji innym osobom (rodzinie, znajomym, mediom), możesz również nie upoważnić do tego nikogo.

3. MASZ PRAWO DO ZACHOWANIA TAJEMNICY INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT

To znaczy, że:

 • masz prawo do ochrony danych i utrzymania w tajemnicy informacji na Twój temat uzyskanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (np. lekarzy) w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych,
 • informacje te muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym również po Twojej śmierci,
 • osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do ujawnienia informacji, gdy tajemnica lekarska może powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Twojego i innych osób.

4. MASZ PRAWO DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

To znaczy, że:

 • jeśli ukończyłeś 16 lat, po otrzymaniu od lekarza wyczerpującej i zrozumiałej informacji o Twoim stanie zdrowia, masz prawo wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania. Pamiętaj, zawsze możesz się nie zgodzić na dane świadczenie zdrowotne lub zażądać zaprzestania jego udzielania,
 • wyrażasz oddzielną zgodę na pobyt w szpitalu oraz na wszystkie inne badania i świadczenia medyczne. Zgoda może być ustna, pisemna albo wyrażona poprzez takie zachowanie, które nie budzi wątpliwości co do podjętej decyzji,
 • pisemna zgoda jest wymagana w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko mające wpływ na stan Twojego zdrowia lub na Twoje życie,
 • jeśli masz 16 – 18 lat i nie zgadzasz się na udzielenie Ci świadczenia zdrowotnego, a Twój przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) ma odmienne zdanie, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

5. MASZ PRAWO DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ TWOJEGO STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

To znaczy, że:

 • szpital, poradnia, prywatna placówka ma obowiązek udostępnić Twoją dokumentację medyczną Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Ciebie. Po Twojej śmierci prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba, którą upoważniłeś za życia.

6. MASZ PRAWO DO POSZANOWANIA TWOJEGO ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO

To znaczy, że:

 • masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
 • przysługuje Ci również prawo do odmowy takiego kontaktu. Placówka nie może w żaden sposób utrudniać Ci kontaktu, natomiast powinna określić czas i miejsce spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego czy listowego (za który ponosisz koszt, według ustalonych przez palcówkę zasad).

7. MASZ PRAWO DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

To znaczy, że:

 • jeśli Twój stan zdrowia się pogarsza lub Twoje życie jest zagrożone, szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej itp. ma obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania. Koszty związane z realizacją tego prawa ponosi podmiot leczniczy.

8. MASZ PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

To znaczy, że:

 • masz prawo (lub w Twoim imieniu Twój przedstawiciel ustawowy) wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, które wydaje lekarz o Twoim stanie zdrowia, jeśli opinia albo orzeczenie ma wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z przepisów prawa

9. MASZ PRAWO DO DOCHODZENIA SWOICH PRAW

To znaczy, że, gdy Twoje prawa zostały naruszone, możesz zwrócić się do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (Serwis Rzecznika Praw Pacjenta); 
 • kierownika podmiotu leczniczego;
 • w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej albo podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej – do rady społecznej lub do podmiotu tworzącego;
 • samorządów zawodów medycznych:
  -okręgowej izby lekarskiej,
  -okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
  -okręgowej izby aptekarskiej,
  -Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
 • sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagrodzenia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również do zakładu ubezpieczeń, z którym dana placówka lub osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego ma podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • organów ścigania – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich.


Po wyczerpaniu postępowania przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości możesz wnieść skargę do Komitetu Praw Człowieka działającego we współpracy z ONZ lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

TWOJE PRAWA W PRZYCHODNI, OŚRODKU ZDROWIA, PORADNI, AMBULATORIUM, APTECE

1.Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
2.Masz prawo do poszanowania godności i intymności
3.Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
4.Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
5.Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
6.Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
7.Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
8.Masz prawo do opieki duszpasterskiej
9.Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
10.Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece

 

ŹRÓDŁA ORAZ PRZYDATNE LINKI:

1.Ministerstwo Zdrowia
2.Narodowy Fundusz Zdrowia
3.Zintegrowany informator pacjenta
4.Portal migrant.info.pl
5.Ubezpieczenia online
6.Portal informacyjny o eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.