Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Zdrowie to jedna z najważniejszych sfer w życiu człowieka, o którą trzeba zawsze dbać. Dla osób przebywających za granicą, może to być szczególnie trudne zadanie, dlatego też poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce. Należy również pamiętać, że ważnym warunkiem, jaki trzeba spełnić podczas legalizacji pobytu w Polsce, jest ubezpieczenie zdrowotne. O tym o raz innych bardziej szczegółowych zagadnieniach  można znaleźć w powyższych zakładkach


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp. By móc korzystać z takiego ubezpieczenia, należy opłacać składki wynikające z umowy ubezpieczeniowej (np. co miesiąc).

Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową instytucją, która finansuje świadczenia opieki zdrowotnej ze składek płaconych przez osoby ubezpieczone w NFZ (czyli osoby ubezpieczone płacą składkę do NFZ, a za to uzyskują bezpłatną opiekę zdrowotną). Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli „osoby ubezpieczone”.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OBOWIĄZKOWE:

 • podlegają mu wszystkie osoby zatrudnione w Polsce (także cudzoziemcy), które podpisały umowę o pracę. W takiej sytuacji każdego miesiąca ich pracodawca odprowadza z wypłacanej pracownikowi pensji składkę zdrowotną do NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) . Bardzo ważne jest to, że po dokonaniu odpowiedniej rejestracji w NFZ ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • służby mundurowe (żołnierze, poborowi, policjanci, funkcjonariusze innych służb),
 • posłowie,
 • prawnicy (sędziowie, prokuratorzy, ławnicy, itd.),
 • emeryci, renciści,
 • osoby duchowne,
 • uchodźcy (status uchodźcy musi być uznany w Polsce) oraz cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie – program taki trwa 12 miesięcy,
 • dzieci uczęszczające do szkoły (w ramach opieki zapewnianej przez szkołę), nawet jeżeli pobyt ich rodziców w Polsce jest nie zalegalizowany.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOBROWOLNE

Jeśli przebywasz w Polsce legalnie, np. jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło, pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym i nie podlegasz ubezpieczeniu obowiązkowemu możesz ubezpieczyć się dobrowolnie. Aby to zrobić należy:

Dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz TUTAJ 

KTO OPŁACA SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ?

 • Jesteś pracownikiem – jeśli jesteś legalnie zatrudniony składkę każdego miesiąca automatycznie opłaca pracodawca.
 • Prowadzisz działalność gospodarczą - każdy kto prowadzi swoją firmę, składkę każdego miesiąca odprowadza sam za siebie. W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej, płaci się składkę od każdej z nich.
 • Podpisałeś umowę zlecenie – jeśli masz podpisaną umowę zlecenie, składkę odprowadza zleceniodawca, z którym podpisujesz umowę.
 • Jesteś uchodźcą albo otrzymałeś ochroną uzupełniającą – o ile przystąpiłeś do programu integracyjnego, przez 12 miesięcy składkę odprowadza powiatowe centrum pomocy rodzinie.
 • Ubezpieczyłeś się dobrowolnie – składka odprowadzana jest samodzielnie.

DOWÓD UBEZPIECZENIA

Kiedy idziesz do lekarza, a jesteś osobą ubezpieczoną, nie musisz mieć ze sobą dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, a jedynie musisz podać numer PESEL (jeżeli go posiadasz) i pokazać dowód tożsamości. Może to być zarówno dowód osobisty, jak i paszport lub prawo jazdy. Niepełnoletnim wystarczy np. aktualna legitymacja szkolna. Natomiast rodzice noworodków i niemowląt do trzeciego miesiąca mogą podać swój numer PESEL (jeżeli go posiadają). To czy jesteś ubezpieczony będzie sprawdzany w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Aby dowiedzieć się, czym jest PESEL i komu jest nadawany, zajrzyj do zakładki 'PESEL'.

UBEZPIECZENIE W INNYCH KRAJACH UE

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Więcej informacji o EKUZ znajdziesz tutaj: TUTAJ  

Jak wyrobić Kartę Europejską? 

 

OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE - GDZIE MOŻNA SIĘ LECZYĆ?

Miejsca gdzie można otrzymać opiekę medyczną w Polsce:

 • SZPITALE
 • PRZYCHODNIE – podstawowa opieka medyczna, lekarz pierwszego kontaktu
  Zazwyczaj otwarte są od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00
  !W wypadkach nagłych zachorowań, kiedy nie można czekać do otwarcia przychodni dostępna jest nocna i świątecznej opieka zdrowotna po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Wtedy przyjmuje lekarz dyżurny, który może także udzielać porad telefonicznie oraz w domu.
  *Informacja o najbliższej przychodni dyżurnej powinna być umieszczona przy drzwiach wejściowych każdej przychodni.
  *Informacja o najbliższej aptece dyżurnej umieszczona jest także w widocznym miejscu w każdej aptece.
 • PORADNIE SPECJALISTYCZNE – często znajdują się także w przychodniach, tutaj można otrzymać poradę lekarza specjalisty takiego jak np.: dermatolog, laryngolog, neurolog, onkolog. 
 • MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE – prowadzi badania i analizy diagnostyczne na podstawie skierowania od lekarza lub dentysty.
 • PRACOWNIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ I ORTODONCJI – udziela świadczeń na podstawie skierowania od dentysty.
 • ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ – udziela świadczeń na podstawie skierowania od lekarza.

Aby wyszukać przychodnię najbliższą twojego miejsca zamieszkania czy poradnię specjalistyczną polecamy wyszukiwarkę NFZ, z rozwijanej listy należy wybrać województwo, wpisać nazwę miejscowości oraz ulicę oraz typ placówki, który nas interesuje, a system wyszuka najbliżej położony obiekt: WYSZUKIWARKA: Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej 

!Należy zwrócić uwagę czy na budynku danej placówki wisi tabliczka z napisem Narodowy Fundusz Zdrowia, to oznacza, ze dana placówka świadczy usługi bezpłatnie dla osób ubezpieczonych (nie jest placówka prywatna, która za leczenie pobiera opłaty).

 

SKIEROWANIE DO LEKARZA -  CO TO JEST?

Aby udać się do lekarza specjalisty należy okazać skierowanie, które jest wypisywane przez lekarza ogólnego, do którego trafisz w przychodni.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

NFZ: Informacje o świadczeniach 

LEKI – RECEPTY I REFUNDACJE

Należy pamiętać, że niektóre leki wydawane są tylko na receptę i nie można wykupić ich w inny sposób. Receptę wypisuje odpowiedni lekarz. Niektóre leki na receptę podlegają „refundacji” to znaczy, że są tańsze, lek może być refundowany w całym zakresie albo częściowo.

! Apteka ma obowiązek poinformować cię o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i składzie, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy lekarz wypisując receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

 

PIERWSZA WIZYTA W PRZYCHODNI

Aby zarejestrować się do lekarza najlepiej zrobić to odpowiednio wcześniej np. telefonicznie albo wcześnie rano w wybranej przychodni.

W rejestracji pracownik ma obowiązek udzielić ci informacji o dostępnych terminach, godzinach przyjęć oraz przyjmujących lekarza specjalistów. Aby zapisać się do lekarza będziesz poproszony o pokazanie dowodu poświadczającego tożsamość.

 

WYBÓR LEKARZA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ 

Aby korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wybierz lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( POZ), położną i pielęgniarkę. Możesz bezpłatnie wybrać lekarza POZ trzy razy w roku. Aby to zrobić należy pisemną deklarację wyboru lub zmiany złożyć bezpośrednio w rejestracji wybranej przez Ciebie przychodni.

Opłata nie jest pobierana:

 • jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania;
 • jeżeli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej;
 • z innych przyczyn, niezależnych od Twojej woli.

!Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na wakacjach lub w delegacji) masz prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Deklaracja wyboru lekarza ogólnego znajduje się także na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

POGOTOWIE I NUMERY ALARMOWE

W celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, wtedy możesz wezwać tzw. „karetkę pogotowia” do pacjenta, którego życie jest zagrożone a pomoc udzielana jest na miejscu.

Wzywając pogotowie, musisz podać następujące informacje:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjne);
 • powód wezwania;
 • kto potrzebuje pomocy;
 • kto wzywa pogotowie. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ubezpieczenie zdrowotne - imigranci

Skomentuj

Нужна помощь доктора Гепатолог. В г. Познань или г. Калиш.
Здравствуйте меня зовут Адилет я студент,у меня есть мед страховка и мне нужна помощь окулиста ,куда мне обратиться ?
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Моя сестра сейчас в городе Olescko. У неё гражданство Молдавское. Она беременна на 8 недели. Где она может проабортировать? Спасибо большое !

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.