Dodał: |
Oceń: 0 0

Uchodźcy mogą ubiegać się zarówno o nadanie obywatelstwa przez prezydenta, jak również po spełnieniu określonych prawem wymogów – o uznanie za obywatela polskiego.

Uznanie za obywatela polskiego

Jeżeli przebywasz w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej, możesz ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego (aby dowiedzieć się jakie warunki musi spełnić uchodźca, aby uzyskać pobyt stały, zapoznaj się z informacjami zawartymi w zakładce „Legalizacja pobytu/Uchodźcy”).

Pobyt w Polsce uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w rozpatrywanym 2-letnim okresie, chyba że przerwa była spowodowana:

• wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Polski na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce
• towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko
• szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności poza terytorium Polski, trwającą nie dłużej niż 6 miesięcy
• wyjazdem poza Polskę w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni

Dodatkowym wymogiem warunkującym uznanie za obywatela polskiego jest konieczność wykazania się znajomością języka polskiego. Ustawa nie wskazuje na jakim poziomie ma to być znajomość, wymaga jednak, by była ona poświadczona urzędowo, albo świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek, który składa się na formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (do pobrania za strony: https://mazowieckie.pl). Do wniosku należy obowiązkowo załączyć fotografie oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe, dane małżonka (jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim), źródło utrzymania, informację o zajmowanym lokalu, osiągnięcia zawodowe, informacje o działalności politycznej i społecznej oraz informacje na temat tego, czy ubiegałeś się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadałeś obywatelstwo polskie, a także poświadczenie znajomości języka polskiego. Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi warunkujące uznanie za obywatela polskiego i Twój pobyt w Polsce nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, to wojewoda wydaje decyzję pozytywną.

Jeżeli nie spełniasz wszystkich warunków, wojewoda odmówi uznania Cię za obywatela polskiego. Od decyzji takiej przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a następnie prawo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Postępowanie o uznanie z obywatela polskiego toczy się w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (aby dowiedzieć się jakie masz prawa i obowiązki w tym postępowaniu, zajrzyj do zakładki „Postępowanie administracyjne”).

Nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta

Nadanie uchodźcy obywatelstwa przez prezydenta odbywa się na tych samych zsadach, jak w przypadku innych cudzoziemców. Prawo nie ustawia wymogów, jakie należy spełnić, by zagwarantować sobie uzyskanie obywatelstwa w tym trybie, decyzję w tym przedmiocie Prezydent podejmuje kierując się całkowitą swobodą.

Możliwość ubiegania się o uzyskanie obywatelstwa w drodze nadania przez prezydenta powinni rozważyć uchodźcy, którzy nie spełniają jeszcze warunków, by ubiegać się o obywatelstwo w trybie uznania za obywatela polskiego. Warto byś się nad tym przez chwilę zastanowił, gdyż procedura nadania obywatelstwa polskiego nie wymaga uiszczenia żadnych opłat, a w razie niepowodzenia będziesz mógł – po spełnieniu ustawowych warunków – ubiegać się o nabycie obywatelstwa w drodze uznania, albo ponownie starać się o nadanie obywatelstwa przez prezydentem.

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek (do pobrania za strony: https://mazowieckie.pl), który składa się na formularzu za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie, ale wówczas podpis powinien zostać poświadczony urzędowo. Do wniosku należy załączyć zdjęcia oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe, dane małżonka (jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim), źródło utrzymania, osiągnięcia zawodowe, informacje o działalności politycznej i społecznej, a także dokumenty dotyczące rodziców i dalszych wstępnych (dziadków, pradziadków), jeżeli posiadali obywatelstwo polskie oraz informacje o tym, czy posiadałeś obywatelstwo polskie w przeszłości. Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w całości, albo nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, wojewoda wzywa do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz braków w powyższym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, co oznacza, że sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Kompletny wniosek jest przekazywany prezydentowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister przed przekazaniem wniosku zwraca się do Komendanta Głównego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji, które mogą mieć znaczenie dla sprawy i sporządza opinię dotyczącą wniosku.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Postanowienie takie nie jest uzasadniane, a przypadku odmowy nie przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie jego nadania doręcza wojewoda.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.