Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Każda osoba mieszkająca w Polsce objęta jest tzw. obowiązkiem meldunkowym, który służy celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Obowiązek meldunkowy mają zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, jednak zasady realizacji przez nich tego obowiązku różnią się.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii przebywający na terytorium Polski są obowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Taki sam obowiązek ciąży na członkach ich rodzin.

Pozostali cudzoziemcy przebywający w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez nich okres czasowego pobytu pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym mogą legalnie przebywać na terytorium Polski.

W celu dokonania zameldowania należy udać się do urzędu gminu właściwego ze względu na położenie lokalu, w którym zamieszkujemy. Należy złożyć wypełniony formularz meldunkowy, przedstawić dokument uprawniający nas do pobytu w Polsce oraz ważny dokument podróży (w przypadku obywateli UE może to być inny dokument stwierdzający tożsamość). Dodatkowo należy potwierdzić fakt naszego pobytu pod wskazanym adresem. Może tego dokonać właściciel lokalu lub inna osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być np. umowa najmu lub akt własności lokalu.

Należy pamiętać, że cudzoziemiec, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny. Nie dotyczy to obywateli UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


MIESZKANIA SOCJALNE I KOMUNALNE


Cudzoziemcy mieszkający w Polsce tak samo jak Polacy mają prawo do ubiegania się o wynajem mieszkania socjalnego lub komunalnego. Taka możliwość przysługuje osobom lub rodzinom, które osiągają niskie dochody i nie są w stanie wynająć mieszkania po rynkowych stawkach. O umożliwienie wynajmu mieszkania socjalnego lub komunalnego należy starać się w gminie, którą zamieszkujemy. Ważne, aby pamiętać przy tym, że nie mamy obowiązku posiadania w danej gminie meldunku, jak stanowi bowiem prawo gmina ma obowiązek „zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszystkich członków wspólnoty samorządowej, którzy wymagają wsparcia, nie zaś tylko tych członków wspólnoty, którzy w gminie są zameldowani i to wyłącznie na pobyt stały”. Takie rozumienie przepisów jest bardzo ważne dla cudzoziemców, którzy bardzo często mają problemy z uzyskaniem zameldowania, a przez to mieliby ograniczone możliwości ubiegania się o najem lokalu z tzw. „mieszkaniowego zasobu gminy”. Warto zatem jeszcze raz podkreślić, że o przynależności do wspólnoty samorządowej decyduje fakt zamieszkiwania w danej gminie, nie zaś fakt zameldowania.

Zasady i kryteria wynajmowania lokali socjalnych i komunalnych każda gmina uchwala we własnym zakresie, ale – jak wielokrotnie wskazywały sądy administracyjne – możliwość ubiegania się o lokal powinna zależeć wyłącznie od dochodu gospodarstwa domowego i warunków zamieszkiwania, a wprowadzanie w tym zakresie przez gminy dodatkowych wymogów jest niezgodne z prawem. Innymi słowy, nie jest dopuszczalne stosowanie dodatkowych kryteriów, które dyskwalifikują z możliwości ubiegania się o pomoc mieszkaniową niektórych mieszkańców gminy (np. kryterium obywatelstwa).

Aby dowiedzieć się jakie są warunki najmu lokali na terenie gminy, którą zamieszkujemy(szczególnie te dotyczące wymaganej wysokości dochodu i warunków zamieszkiwania kwalifikujące do zawarcia umowy najmu), należy zajrzeć na stronę internetową urzędu gminy, albo udać się do urzędu i poprosić o podanie tych informacji. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku, załączenie wymaganych dokumentów i oczekiwanie na decyzję w sprawie zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta.

 

ODMOWA UMIESZCZENIA NA LIŚCIE OSÓB OCZEKUJACYCH NA NAJEM LOKLAU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA

W przypadku takiej odmowy, w pierwszej kolejności należy wezwać organ gminy, który wydał odmowę, do „usunięcia naruszenia prawa” (gmina odmawiając nam wpisania na listę, złamała bowiem prawo). Prawo nie określa terminu, w jakim należy tego dokonać.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa otwiera Ci drogę do wystąpienia ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Jeżeli obawiamy się, że nie poradzimy sobie ze sporządzeniem skargi, możemy skorzystać z pomocy jednej z organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców (wykaz takich organizacji można znaleźć na stronach lokalnych serwisu Info- Migrator.pl). Możemy również udać się do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (aby ustalić czy jesteśmy uprawnieni do skorzystania z tej formy pomocy prawnej, należy zajrzeć do zakładki „Nieodpłatna pomoc prawna”)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

mieszkanie w polsce - migranci

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.