Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest formą bezterminowego pobytu i jak nazwa wskazuje, udzielane jest na czas nieoznaczony.

Jeżeli przebywasz w Polsce w sposób nieprzerwany na podstawie statusu uchodźcy przez okres nie krótszy niż 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, możesz ubiegać się o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt stały. Do wymaganego okresu pobytu zalicza się okres przebywania w Polsce w toku postępowania o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli przebywałeś w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców. A zatem, jeżeli postępowanie o nadanie Ci statusu uchodźcy trwało np. 2 lata, okres ten wliczany jest do 5 lat pobytu w Polsce wymaganych do uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Możesz starać się o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt stały także wówczas, gdy jesteś uchodźcą i przez co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku o pobyt stały pozostajesz w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim, a dodatkowo bezpośrednio przed złożeniem takiego wniosku przebywasz nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 2 lata na w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy.

Jeżeli po uzyskaniu pobytu stałego urodziło Ci się dziecko, stanowi to podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały.

Jednym z wymienionych powyżej warunków uzyskania stałego pobytu jest przebywania w Polsce w sposób nieprzerwany przez określony w ustawie o cudzoziemcach okres. Pobyt w Polsce uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Pobyt poza Polską może być dłuższy niż wskazane okresy pod warunkiem, że przerwa była spowodowana:

• wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Polski na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce, lub
• towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub
• szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Polski i trwającą nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
• wyjazdem poza Polskę w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składa się na urzędowym formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wniosek należy złożyć osobiście. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony osobiście, wojewoda wezwie Cię do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy uzasadnić. Wniosek taki zawiera oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Składając wniosek należy przedstawić ważny dokument podróży, a w sytuacjach szczególnych, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do wniosku dołącza się aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

W toku postępowania wojewoda będzie badał, czy spełniasz wszelkie określone prawem wymogi do udzielenia Ci wnioskowanego zezwolenia. W sytuacji, gdy starasz się o pobyt stały z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim, organ będzie badał, czy małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów ustawy o cudzoziemcach (więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce „Małżeństwo”).

Jeżeli zaistnieje chociażby jedna z przesłanek odmownych, organ odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt stały. Zgodnie z prawem, udzielenia zezwolenia na pobyt stały odmawia się cudzoziemcowi, jeśli:

• nie spełnia on wymogów warunkujących udzielenie tego zezwolenia
• obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany lub jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu
• wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
• wymaga tego interes Polski
• podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie przez związku małżeńskiego z obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej ustawy
 
• w postępowaniu w sprawie udzielenia mu tego zezwolenia:

• złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
• zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub
• zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

W przypadku decyzji odmownej, masz prawo złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. (aby dowiedzieć się jak wygląda postępowanie odwoławcze, zapoznaj się z informacjami zawartymi w zakładce „Postępowanie administracyjne”).

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Uchodźca może starać się również o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, które – podobnie jak zezwolenie na pobyt stały – jest zezwoleniem bezterminowym. Jest udzielane cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

• posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (aktualnie należy wykazać kwotę 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej i kwotę 514 zł na osobę w rodzinie) przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
• posiada ubezpieczenie zdrowotne

Do okresu pobytu w Polsce warunkującego uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego zalicza się cały okres pobytu w Polsce w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy. Jeżeli okres postępowania nie przekroczył 18 miesięcy, wówczas do okresu 5-letniego pobytu zalicza się połowę okresu, w jakim toczyło się postępowanie.

Aby pobyt warunkujący udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego został uznany za nieprzerwany, żaden z pobytów poza Polską nie może być dłuższy niż 6 miesięcy i wszystkie pobyty nie mogą przekroczyć łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Pobyt poza Polską może przekraczać wskazane okresy pod warunkiem, że przerwa była spowodowana:

• wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Polski na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce
• towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko
• szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Polski i trwającą nie dłużej niż 6 miesięcy
• wyjazdem poza Polskę w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa się na urzędowym formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wniosek należy złożyć osobiście. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony osobiście, wojewoda wezwie Cię do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta należy uzasadnić. Wniosek taki zawiera oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Składając wniosek należy przedstawić ważny dokument podróży oraz tytuł prawny do lokalu (za tytuł prawny do lokalu nie uznaje się umowy użyczenia, chyba że użyczającym jest rodzic, dziecko, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca). W sytuacjach szczególnych, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość. Do wniosku dołącza się aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE odmawia się jeżeli:

• cudzoziemiec nie spełnia wymogów warunkujących udzielenie tego zezwolenia
• wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Od decyzji odmownej przysługuje prawo złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (aby dowiedzieć się jak wygląda postępowanie odwoławcze, zapoznaj się z informacjami zawartymi w zakładce „Postępowanie administracyjne”).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.