Dodał: |
Oceń: 0 0

Dzieci uchodźców – analogicznie jak inne dzieci cudzoziemskie – mają prawo do korzystania w Polsce z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu – w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Podobnie w przypadku cudzoziemców podlegających obowiązkowi nauki, w tym uchodźców. Korzystają oni z nauki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Osoby dorosłe, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania z nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich w:|

• publicznych szkołach dla dorosłych
• publicznych szkołach policealnych
• publicznych szkołach artystycznych
• publicznych placówkach
• publicznych zakładach kształcenia nauczycieli
• publicznych kolegiach pracowników służb społecznych
• postaci kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Warto również wiedzieć, że świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne mogą zostać uznane za dokument potwierdzający w Polsce wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, albo uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe). W przypadku uchodźców, jeżeli przedłożenie takiego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody wykształcenie na określonym poziomie może zostać potwierdzone w drodze decyzji, którą wydaje kurator oświaty właściwy dla województwa mazowieckiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty