Dodał: |
Oceń: 0 0

Dzieci uchodźców – analogicznie jak inne dzieci cudzoziemskie – mają prawo do korzystania w Polsce z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu – w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Podobnie w przypadku cudzoziemców podlegających obowiązkowi nauki, w tym uchodźców. Korzystają oni z nauki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Osoby dorosłe, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania z nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich w:|

• publicznych szkołach dla dorosłych
• publicznych szkołach policealnych
• publicznych szkołach artystycznych
• publicznych placówkach
• publicznych zakładach kształcenia nauczycieli
• publicznych kolegiach pracowników służb społecznych
• postaci kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Warto również wiedzieć, że świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne mogą zostać uznane za dokument potwierdzający w Polsce wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, albo uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe). W przypadku uchodźców, jeżeli przedłożenie takiego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody wykształcenie na określonym poziomie może zostać potwierdzone w drodze decyzji, którą wydaje kurator oświaty właściwy dla województwa mazowieckiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.