Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Rozpoczynając naukę w polskiej szkole dzieci cudzoziemskie natrafiają na wiele czynników utrudniających im funkcjonowanie w nowej sytuacji. Do największych przeszkód należą bariera językowa i kulturowa. Polskie prawo przewiduje jednak rozwiązania mające na celu jak najszybsze ich przezwyciężenie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom-obcokrajowcom przysługują dodatkowe lekcje z języka polskiego (nie mniej niż 2 godz. lekcyjne zajęć), a także zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów (łącznie zajęcia wyrównawcze i dodatkowe lekcje polskiego nie mogą przekraczać 5 godz. tygodniowo). Ponadto istnieje możliwość zatrudnienia w szkole osoby na stanowisko asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich. W niektórych polskich placówkach, w których uczą się cudzoziemcy, idea ta została zrealizowana i dobrze sprawdza się w praktyce. Funkcję asystentów kulturowych pełnią zwykle osoby wywodzące się z kultury ucznia-obcokrajowca, znające dobrze jego język ojczysty, a jednocześnie na tyle zaznajomione z realiami polskimi, by móc skutecznie wspierać komunikację między dzieckiem i jego rodziną, a nauczycielami/szkołą. Najczęściej są to ludzie, którzy sami posiadają doświadczenia bycia migrantem w Polsce. W większości przypadków asystenci działają na terenie szkół, w których kształcą się uchodźcy, jednak nie musi to być regułą. Asystenci kulturowi zatrudniani są zazwyczaj przez organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nich projektów, ale jest też możliwość bycia zatrudnionym przez szkołę. Zdarza się również, by funkcji takiej podjął się ktoś na zasadach wolontariatu, w wymiarze kilku godzin tygodniowo. Warto pamiętać o takiej możliwości i pytać o nią w placówce, do której zostało zapisane dziecko. Pomoc asystenta może okazać się nieoceniona.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.