Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

W polskim prawie wyróżniamy:

 • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Prowadzenie działalności w formie spółki możliwe jest po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nie dotyczy spółki kapitałowej w organizacji, która może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Warunkiem wstępnym założenia spółki jest sporządzenie umowy spółki. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek składa się na formularzu urzędowym do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki. Należy również uzyskać NIP i REGON, a także założyć spółce konto bankowe.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

OBYWATELE UE

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą następujące grupy cudzoziemców:

 • osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • osoby zagraniczne z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandii, Lichtensteinu i Norwegii),
 • osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

MIGRANCI

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców kształtują się różnie w zależności od ich statusu pobytowego. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z następującymi okolicznościami:
  • podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce (art. 144 ustawy o cudzoziemcach),
   łączeniem rodzin (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
  • posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, albo zamiarem podjęcia lub kontynuowania na terytorium Polski studiów lub szkolenia zawodowego (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach),
  • byciem członkiem rodziny cudzoziemca, wymienionego powyżej, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć (art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach).
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej,
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej,
 • posiadają ważną Kartę Polaka,
 • są członkami rodziny osoby zagranicznej z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Cudzoziemcy, którzy nie mają możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą wykonywać działalność wyłącznie w formie spółki:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 • akcyjnej.

Mogą także przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje (o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej).

Dodatkowym ograniczeniem dotyczącym działalności gospodarczej cudzoziemca mogą być umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do państwa pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić: http://www.traktaty.msz.gov.pl/ 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.