Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce może stanowić podstawę uzasadniającą zamieszkanie w Polsce. W zależności od tego, czy przedsiębiorca jest obywatelem Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, czy pochodzi z innego kraju, proces legalizacji jego pobytu i wymogi przed nim stawiane przedstawiają się inaczej.

Jeżeli celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej (zgodnie z obowiązującymi przepisami) może się on ubiegać o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się również cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały/akcje posiada.

Uzyskanie decyzji pozytywnej uwarunkowane zostało spełnieniem szeregu wymogów, dotyczących zarówno cudzoziemca, jak i prowadzonej przez niego działalności.

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej musi wykazać, że:

  • posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (w chwili obecnej są to kwoty 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz 634 zł w przypadku osoby samotnej),
  • ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

Jeżeli zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu wymaga uzyskania zgody właściwego organu, warunkiem udzielenia zezwolenia jest posiadanie przez cudzoziemca takiej zgody.

Warunki dotyczące podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą są następujące:

  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami uprawnionymi do wykonywania pracy w Polsce.
  • wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości wymienionych powyżej warunków lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Warunki te mają zastosowanie do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Wniosek o udzielenie zezwolenia należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wniosek składa się na formularzu. Jeżeli wniosek nie został złożony osobiście, wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek złożony zostanie w czasie legalnego pobytu i nie zawiera braków formalnych, czyli nie brakuje dokumentów bez których sprawa nie mogłaby się toczyć (np. zdjęcia, kopii paszportu), albo gdy braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a pobyt cudzoziemca w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Łączne spełnienie określonych powyżej wymogów jest warunkiem uzyskania zezwolenia. Jest ono udzielane na okres niezbędny do realizacji celu pobytu, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku otrzymania decyzji odmownej, przysługuje nam zatem prawo wniesienia odwołania. Organem odwoławczym w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. (Aby dowiedzieć się jak przebiega postępowanie administracyjne, jakie masz w nim prawa i obowiązki, zajrzyj do zakładki 'Postępowanie administracyjne').

Nowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o cudzoziemcach, jest konieczność zawiadomienia wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.