Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Uchodźcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Podobna reguła ma zastosowanie do członków rodzin uchodźców przybywających na terytorium Polski lub przebywających na tym terytorium w celu połączenia z rodziną.
Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona w następujących formach:

• indywidualna działalność gospodarcza
• spółki prawa handlowego
• oddział przedsiębiorcy zagranicznego
• przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Jest to rejestr przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Wniosek o wpis do CEiDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej CEiDG (https://www.ceidg.gov.pl/). Po wypełnieniu wniosku o zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, w terminie 7 dni będziesz musiał udać się do urzędu miasta, gminy lub dzielnicy w celu podpisania wniosku. Możesz podjąć działalność gospodarczą w tym trybie już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEiDG.

Prowadzenie działalności w formie spółki możliwe jest po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nie dotyczy spółki kapitałowej w organizacji, która może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Warunkiem wstępnym założenia spółki jest sporządzenie umowy spółki. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek składa się na formularzu urzędowym do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki. Należy również uzyskać NIP i REGON, a także założyć spółce konto bankowe. Formularze urzędowe dostępne są pod adresem: https://bip.ms.gov.pl

Niektóre rodzaje spółek mogą zostać zarejestrowane przez internet. Popularnie jest to nazywane „S24”. Rejestracji możesz dokonać na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl

Podjęcie działalności gospodarczej wymaga rozważenia wielu kwestii prawnych i dopełnienia wielu formalności, dlatego też przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności skorzystaj z pomocy prawnika, który wyjaśni Ci szczegółowo wszelkie zawiłości prawne. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy świadczonej przez organizacje pozarządowe (ich listę znajdziesz na stronach miejskich Info Migratora), albo udać się do punktu nieodpłatnych porad prawnych (aby ustalić, czy spełniasz wymogi warunkujące skorzystanie z tej formy wsparcia prawnego zajrzyj do zakładki „Nieodpłatna pomoc prawna/Uchodźcy”).

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.