Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur
Dodał: |

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problematyce mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów pod tytułem:
„Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości”, Poznań, 5-6 maj 2016

 

Wielokulturowość nie jest nowym zjawiskiem. Towarzyszy ona ludzkości, podobnie jak migracje, od wieków. W ostatnim okresie pojęcie to stało się bardzo nośne politycznie. Do tej pory, z uwagi na poprawność polityczną, krytyczne uwagi na temat niebezpieczeństw (negatywnych skutków), jakie ona niosła rzadko były przedmiotem debaty publicznej. Jednak wraz z napływającą do Europy falą imigrantów sytuacja ta uległa zmianie. Coraz częściej zaczęto artykułować opinie skłaniające do wniosku, że idea wielokulturowości nie sprawdziła się. W miejsce pozytywnych ocen skutków tego zjawiska pojawiły się głosy artykułujące obawy o następstwa społeczne.

Zjawisko wielokulturowości jest zagadnieniem analizowanym w ramach wielu dziedzin nauki. Do nich zaliczają się: socjologia, antropologia, politologia, ekonomia,historia, prawo, geografia czy demografia.W badaniach tego zagadnienia dominuje podejście interdyscyplinarne. Zauważalny jest jednak deficyt pogłębionych badań z perspektywy politologicznej.

Współczesne społeczeństwa europejskie nie są jednorodnymi zbiorowościami. Do nich zalicza się także Polska, która ma historyczne doświadczania w wielokulturowości. Pierwsi cudzoziemcy przybywali bowiem na teren państwa polskiego i osiedlali się na nim od początku istnienia polskiej państwowości. W okresie międzywojennym pod 30% polskiego społeczeństwa miała inne niż polskie pochodzenie. Jednak w obliczu tragicznych wydarzeń II wojny światowej, przesunięć granic oraz akcji przesiedleńczych i wysiedleńczych Polska stała się niemalże jednolita narodowościowo i kulturowo.

Zmiany społeczno-polityczne w Polsce po 1989 roku doprowadziły do emancypacji polskich obywateli o innym pochodzeniu. Ponadto narodziny nowego systemu wraz z przekształceniami w sferze ekonomicznej przyczyniły się także do wzrostu natężenia imigracji do Polski. Procesy migracyjne, które do lat 90. XX wieku nas omijały, stały się częścią naszej rzeczywistości.

Obszary tematyczne:

I. Teoretyczne podejście do zagadnień wielokulturowości, migracji i mniejszości

  1. Podstawowe pojęcia
  2. Koncepcje teoretyczne
  3. Teorie wielokulturowości, migracji i mniejszości
  4. Metody badawcze i paradygmaty badań polityki etnicznej, migracyjnej
  5. Krytyczna analiza dotychczasowych teorii i praktyk
  6. Stan badań nad wielokulturowością

II. Polityczne ujęcie wielokulturowości

  1. Polityka migracyjna i mniejszościowa w Polsce i Europie (polityka wobec imigrantów, emigrantów, repatriantów, reemigrantów, uznanych i nieuznanych   
     mniejszości narodowych i etnicznych)
  2. Partie polityczne wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów
  3. Polityczna dyskusja wokół kryzysu migracyjnego
  4. Polityczne konsekwencje napływu imigrantów do Europy/Polski
  5. Zagadnienie imigrantów i uchodźców w debacie europejskiej
  6. Aktywność samorządów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów oraz uchodźców
  7. Zachowania polityczne a migracje
  8. Wpływ rozwoju demokracji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej na emancypację uznanych mniejszości i cudzoziemców
  9. Kierunki działań państwa w zakresie polityki migracyjnej i etnicznej
10. Problem wielokulturowości w mediach

III. Społeczne aspekty wielokulturowości

  1.Tradycje wielokulturowości w Polsce i Europie
  2. Postawy społeczne wobec mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów, uchodźców i emigrantów
  3. Problemy integracji imigrantów
  4. Społeczeństwo obywatelskie wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrantów (NGO)
  5. Doświadczenia wielokulturowości w wybranych państwach europejskich
  6. Edukacja na rzecz wielokulturowości
  7. Dialog międzykulturowy
  8. Wyzwania społeczne i kulturowe stojące przed społeczeństwem większościowym w związku z obecnością mniejszości i imigrantów
  9. Aktywność społeczna mniejszości oraz imigrantów
10. Dążenia do uznania za mniejszość narodową czy etniczną grup dotąd prawnie nieuznawanych

IV. Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrantów w Europie i Polsce

  1. Status prawny imigrantów, mniejszości i repatriantów
  2. Stan prawny osób z ochroną międzynarodową
  3. Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji
  4. Przestrzeganie praw mniejszości, cudzoziemców w Polsce i Europie
  5. Zagadnienie dyskryminacji uznanych oraz nieuznanych mniejszości i cudzoziemców

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
ul. Umultowska 89a 61-614 Poznań

Termin zgłoszenia:

zgłoszenia należy przysyłać na załączonej karcie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 20 marca 2016 roku na adres konferencji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł

Kwotę tę należy wpłacić do dnia 10 kwietnia 2016 roku na poniższe konto
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. W tytule przelewu wpisując K00000508.
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu noclegu.

Opłata konferencyjna obejmuje:

- materiały konferencyjne;
- wyżywienie, w tym uroczysta kolacja;
- publikację referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Uczestnik konferencji może zrezygnować z uczestnictwa w niej. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w konferencji powinno być przesłane organizatorom w formie pisemnej drogą elektroniczną na dres konferencji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, dokonanej nie później niż 21 dni przed terminem planowanej konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Natomiast w sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty.

Po dokonaniu zgłoszenia (karta zgłoszeniowa) i opłaty konferencyjnej przesłany zostanie zwrotny e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy skontaktować się z organizatorem konferencji (e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłaszanych tematów.

Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji:

Monografia o charakterze zbiorowym lub publikacja w czasopismach naukowych wydawanych przez WNPiD
Termin złożenia tekstów: 30 czerwca 2016 roku

Formularz zgłoszeniowy

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.